CD Ai khô vì ai – Phi Nhung & Yến Khoa & Lâm Truyền

CD, CD & DVD

CD Ai khô vì ai – Phi Nhung & Yến Khoa & Lâm Truyền

CA DAO PRODUCTIONS CD039 – AI KHỔ VÌ AI – PHI NHUNG & YẾN KHOA & LÂM TRUYỀN