CD Em về miệt thứ – Thái Châu & Phi Nhung & Quỳnh Dung

CD

CD Em về miệt thứ – Thái Châu & Phi Nhung & Quỳnh Dung

HẢI ĐĂNG PRODUCTIONS CD026 – EM VỀ MIỆT THỨ – THÁI CHÂU & PHI NHUNG & QUỲNH DUNG