HẢI ĐĂNG PRODUCTIONS CD17 – NINH KIỀU EM GÁI CẦN THƠ http://olalink.io/CD-NinhKieuEmGaiCanTho
NHẠC VIỆC COLLECTIONS CD – NHỮNG BÀI TÌNH CA ĐẤT PHƯƠNG NAM – PHI NHUNG http://olalink.io/Cd-NhungBaiTinhCaDatPhuongNam
THÚY NGA CD234 – NHỚ NGƯỜI YÊU http://olalink.io/CD-NhoNguoiYeu
PHƯỢNG HOÀNG PRODUCTIONS CD66 – NGƯỜI PHU KÉO MO CAU – PHI NHUNG & TRƯỜNG VŨ http://olalink.io/CD-NguoiPhuKeoCau-PhiNhungTruo
THÚY NGA CD324 – NGƯỜI NGOÀI PHỐ http://olalink.io/CD-NguoiNgoaiPho
TÌNH MUSIC CD – NGƯỜI ĐẸP BÊN TRĂNG – PHI NHUNG http://olalink.io/CD-Nguoidepbentrang-PhiNhung
HẢI ĐĂNG CD – NGỌC HỒ MUSIC – NGƯỜI ĐÃ THAY LÒNG – NGỌC HỒ & PHI NHUNG http://olalink.io/CD-Nguoidathaylong-NgocHoPhiNh
THÚY NGA CD318 – NGỰA Ô THƯƠNG NHỚ – PHI NHUNG http://bblink.com/CD-NguaOThuongNho-PhiNhung
THÚY NGA CD222 – NGHÈO http://bblink.com/CD-Ngheo
HOÀNG LAN MUSIC CD03 – NGÀY CÒN EM BÊN TÔI – PHI NHUNG & TRƯỜNG VŨ http://bblink.com/CD-NgayConEmBenToi-PhiNhungTru