NHẠC VIỆC COLLECTIONS CD - NHỮNG BÀI TÌNH CA ĐẤT PHƯƠNG NAM - PHI NHUNG http://olalink.io/Cd-NhungBaiTinhCaDatPhuongNam
THÚY NGA CD234 - NHỚ NGƯỜI YÊU http://olalink.io/CD-NhoNguoiYeu
PHƯỢNG HOÀNG PRODUCTIONS CD66 - NGƯỜI PHU KÉO MO CAU - PHI NHUNG & TRƯỜNG VŨ http://olalink.io/CD-NguoiPhuKeoCau-PhiNhungTruo
THÚY NGA CD324 - NGƯỜI NGOÀI PHỐ http://olalink.io/CD-NguoiNgoaiPho
TÌNH MUSIC CD - NGƯỜI ĐẸP BÊN TRĂNG - PHI NHUNG http://olalink.io/CD-Nguoidepbentrang-PhiNhung
HẢI ĐĂNG CD - NGỌC HỒ MUSIC - NGƯỜI ĐÃ THAY LÒNG - NGỌC HỒ & PHI NHUNG http://olalink.io/CD-Nguoidathaylong-NgocHoPhiNh
THÚY NGA CD318 - NGỰA Ô THƯƠNG NHỚ - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-NguaOThuongNho-PhiNhung
THÚY NGA CD222 - NGHÈO http://bblink.com/CD-Ngheo
HOÀNG LAN MUSIC CD03 - NGÀY CÒN EM BÊN TÔI - PHI NHUNG & TRƯỜNG VŨ http://bblink.com/CD-NgayConEmBenToi-PhiNhungTru
TÌNH PRODUCTIONS CD27 - NÀNG YÊU HOA TÍM - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-NangYeuHoaTim-PhiNhung