THÚY NGA CD318 - NGỰA Ô THƯƠNG NHỚ - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-NguaOThuongNho-PhiNhung
THÚY NGA CD222 - NGHÈO http://bblink.com/CD-Ngheo
HOÀNG LAN MUSIC CD03 - NGÀY CÒN EM BÊN TÔI - PHI NHUNG & TRƯỜNG VŨ http://bblink.com/CD-NgayConEmBenToi-PhiNhungTru
TÌNH PRODUCTIONS CD27 - NÀNG YÊU HOA TÍM - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-NangYeuHoaTim-PhiNhung
TÌNH MUSIC PRODUCTIONS CD - TÌNH ĐẶC BIỆT 15 - QUÊ HƯƠNG 4 - NÀNG SƠN CA http://bblink.com/CD-NangSonCa  
MÂY PRODUCTIONS CD - NĂM 17 TUỔI - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-Nam17Tuoi-PhiNhung
HẢI ĐĂNG PRODUCTIONS CD - MƯỜI NĂM ĐỢI CHỜ - THÁI CHÂU & PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuoiNamDoiCho-ThaiChauPhiNh   
THÚY ANH PRODUCTIONS CD100 - MƯA TRÊN PHỐ HUẾ - THÁI CHÂU & PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuaTrenPhoHue-ThaiChauPhiNh
PHƯỢNG HOÀNG PRODUCTIONS CD071 - MÙA THU LÁ BAY - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuaThuLaBay-PhiNhung
LẠC VŨ CD - MƯA RỪNG - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuaRung-PhiNhung